Dự thảo nghị quyết Quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh về Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.