Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định các đối tượng chính sách được vay từ nguồn vốn NSĐP ủy thác qua NHCSXH 
Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định các đối tượng chính sách được vay từ nguồn vốn NSĐP ủy thác qua NHCSXH

Mọi ý kiến góp ý vui long gửi về hộp thư stc@lamdong.gov.vn trước ngày 26/4/2018