Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc UBMTTQVN cấp tỉnh; Ban tư vấn thuộc UBMTTQVN cấp huyện 


Mọi ý kiến góp ý gửi về hộp thư điện tử: stc@lamdong.gov.vn trước 08/8/2018

 Gửi góp ý

Họ và tên: *
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Tiêu đề: *
Tệp tin đính kèm:
Tệp tin đính kèm phải có dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 4Mb
Nội dung góp ý: *
Mã bảo vệ: *

* Yêu cầu nhập nội dung