Dự thảo nghị quyết của tỉnh uỷ về phát triển giáo dục và đào tạo