Dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LÂM ĐỒNG

  

 


 

Số:        /2018/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

 


 

 Lâm Đồng, ngày      tháng    năm 2018

 

     

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 3

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số.../TTr-UBND ngày...tháng...năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí tán thành báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.

Để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018, trong 6 tháng cuối năm 2018 tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 651/CTr-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát  triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2018 và Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết và kịch bản tăng trưởng đã đề ra.

2. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết 05-NQ/TU về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2016 - 2020. Đẩy mạnh thực hiện dự án xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành và cải thiện môi trường đầu tư trong nông nghiệp; chú trọng xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp, du lịch và các sản phẩm chủ lực khác của tỉnh; Đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị đầu vào của sản xuất và tiêu thụ nông sản, tập trung quảng bá thương hiệu “Đà Lạt, kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi. Thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn các kênh, mương, hồ, đập, cầu, cống; thực hiện tốt phương án phòng, chống, khắc phục thiệt hại thiên tai trong mùa mưa bão.

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng; tiến hành rà soát, điều chỉnh dự án đầu tư có liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán, khoán quản lý bảo vệ rừng năm 2018 theo kế hoạch; tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng; quản lý tài nguyên, khoáng sản; xử lý nghiêm các vụ vi phạm.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực và có lợi thế cạnh tranh tỉnh Lâm Đồng năm 2018; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp nhằm đảm bảo tăng trưởng toàn ngành công nghiệp theo Nghị quyết đã đề ra.

4. Chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng chương trình khuyến mãi thu hút du khách đến Lâm Đồng nhất là trong dịp hè và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong các tháng còn lại của năm 2018; chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, rà soát hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tránh làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, an toàn của du khách.

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước, đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là những mặt hàng có giá trị cao, mặt hàng có lợi thế của tỉnh làm động lực thúc đẩy tăng trưởng; Tăng cường công tác quản lý thị trường chống kinh doanh trái phép, buôn lậu; ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng trên thị trường.

5. Đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch số 1463/KH-UBND ngày 15/3/2017 về Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Lâm Đồng năm 2017, định hướng đến năm 2020; đồng thời xây dựng chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

6. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu đạt và vượt dự toán địa phương; tập trung quản lý chặt chẽ nguồn thu, rà soát, đánh giá tình hình, kết quả thu, xác định những lĩnh vực còn thất thu để triển khai đồng bộ các biện pháp chống thất thu; đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch, lộ trình, không để dồn vào những tháng cuối năm. Kiểm soát chi

tiêu chặt chẽ, tiết kiệm các khoản chi tiêu công; tiết kiệm tối đa các khoản chi tiếp khách, hội nghị, tổ chức tham quan chưa cần thiết; hoãn và giảm chi tiêu ngân sách để mua sắm tài sản chưa cần thiết, tài sản có giá trị lớn; hạn chế đến mức thấp nhất các khoản chi phát sinh ngoài dự toán. Cân đối đảm bảo đủ nguồn để thực hiện giải ngân thanh toán cho khối lượng hoàn thành của dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia và các nhiệm vụ khác đã được trung ương cân đối trong dự toán đầu năm, hạn chế chuyển nguồn sang năm sau thanh toán.

7. Rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án xây dựng cơ bản theo đúng tiến độ; các dự án chậm triển khai, không thực hiện đúng tiến độ sẽ bị điều chuyển vốn cho các dự án khác, địa bàn khác. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Lâm Đồng lần thứ X đề ra.

Tăng cường công tác quản lý đô thị và trật tự đô thị; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, vĩa hè, khu quảng trường để kinh doanh, buôn bán trái quy định. Chuẩn bị tốt các điều kiện và các nội dung kỷ niệm 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển.

8. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược có đủ năng lực, uy tín để thu hút đầu tư; tăng cường kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; kiên quyết thu hồi những dự án chậm triển khai, nhà đầu tư không đủ năng lực, dự án không khả thi, để mất rừng, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý bảo vệ rừng. Tiếp tục tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khuyến khích, hỗ trợ triển khai những ý tưởng, phương án khởi nghiệp của các các nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

9. Đẩy mạnh việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách về an sinh và phúc lợi xã hội. Tăng cường các hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tổ chức tốt Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; hoàn thành công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018 - 2019 và tuyển sinh vào các trường đại học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm 2018.

10. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo điều hành của cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở; phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan chuyên môn; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước và các địa phương.

11. Thực hiện tốt công tác tiếp dân; giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo; tăng cường công tác đối thoại. Tập trung giải quyết các phát sinh vướng mắc, kiên quyết không để xảy ra “điểm nóng” về khiếu kiện.

12. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng an ninh; Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm pháp luật, các vụ chống người thi hành công vụ; thực hiện các giải pháp để giảm tội phạm ma túy và số người nghiệm ma túy; giảm số vụ cháy, số vụ cứu nạn cứu hộ; thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp để giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt theo kế hoạch đề ra.

13. Tổ chức đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Lâm Đồng thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII): số 47-CTr/TU ngày 24/10/2017 về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; số 48-CTr/TU ngày 24/10/2017 về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và số 49-CTr/TU ngày 24/10/2017 về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;

Chỉ đạo tổ chức triển khai kế hoạch số 48-KH/TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII «Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả»; kế hoạch số 49-KH/TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII «Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập»; kế hoạch số 50-KH/TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII «về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới»; kế hoạch số 51-KH/TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII «về công tác dân số trong tình hình mới»; kế hoạch số 52-KH/TU ngày 23/4/2018 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

14. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều nội dung hình thức phù hợp, thiết thực; động viên khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong năm 2018.

15. Xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019. Chuẩn bị đầy đủ các nội dung phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX.

Điều 2. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, điều hành các sở, ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết, có những vấn đề phát sinh cần được xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung, Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất để tổ chức thực hiện và báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đồng thời gương mẫu chấp hành và vận động cán bộ, nhân dân thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khoá IX kỳ họp thứ 5 thông qua ngày ...tháng ... năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày ...tháng ...năm 2018./.

Nơi nhận:

- UBTVQH, VPQH, CP, VPCP, VPCTN;

- Website CP;

- Bộ KH&ĐT; Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư

  Pháp; Bộ Tài chính;

- TTTU, UBND tỉnh;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng;

- UBMTTQVN tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh khoá IX;

- Các sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- HĐND,UBND các Huyện, Thành phố;

- Đài PT-TH tỉnh; Báo LĐ “để đưa tin”;

- Trung tâm Công báo tỉnh “để đăng”;

- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh;

- LưuVP- hồ sơ kỳ họp/TH.

 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 Gửi góp ý

Họ và tên: *
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Tiêu đề: *
Tệp tin đính kèm:
Tệp tin đính kèm phải có dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 4Mb
Nội dung góp ý: *
Mã bảo vệ: *

* Yêu cầu nhập nội dung