Dự thảo nghị quyết về việc thông qua "Đề án Xã hội hóa giáo dục và đào tạo giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng"