Dự thảo quyết định ban hành Quy chế giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng 
Dự thảo quyết định ban hành Quy chế giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng

Mọi ý kiến góp ý gửi bằng văn bản về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tại địa chỉ: 36 Trần phú, tầng 6, tòa nhà 9 tầng, Trung tâm hành chính tỉnh, phường 3, thành phố Đà Lạt, điện thoại 02633822168, Email: qlvh.Svh@lamdong.gov.vn hoặc quanlyvanhoalamdong@gmail.com để tổng hợp, hoàn thiện Quy chế trước khi gửi Sở Tư pháp thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.