Dự thảo quyết định thay thế QĐ số 102/2004/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng 
Dự thảo quyết định thay thế QĐ số 102/2004/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Mọi ý kiến góp ý bằng văn bản xin gởi về Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng, địa chỉ số 04 Yên Thế, phường 10, thành phố Đà Lạt; email: ttpckiemlam@gmail.com để tổng hợp hoàn thiện và lập thủ tục trình UBND tỉnh ban hành theo quy định.