Dự thảo quyết định về việc ban hành Quy định cho thuê nhà, biệt thự thuộc sở hữu Nhà nư­ớc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 
New Page 1

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /2018/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày         tháng      năm 2018

 

 
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định cho thuê nhà, biệt thự

 thuộc sở hữu Nhà nư­ớc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định cho thuê nhà, biệt thự thuộc sở hữu Nhà n­ước trên địa bàn địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày … tháng… năm 2018.

Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 15/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định cho thuê biệt thự thuộc sở hữu nhà nước trên địa tỉnh Lâm Đồng sẽ hết hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư­, Tài nguyên và Môi tr­ường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- VP chính phủ;

- Website Chính phủ;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);

- TTTU, TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh LĐ;

- VP và các Ban HĐND tỉnh;

- UBMTTQVN, các đoàn thể cấp tỉnh;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng ;

- Báo Lâm Đồng;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn  Văn Việt

 

 Gửi góp ý

Họ và tên: *
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Tiêu đề: *
Tệp tin đính kèm:
Tệp tin đính kèm phải có dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 4Mb
Nội dung góp ý: *
Mã bảo vệ: *

* Yêu cầu nhập nội dung