Dự thảo về quyết định ban hành quy định trình tự lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm đối với nguồn vốn do ngân sách xã, phường, thị trấn quản lý.