Dự thảo về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tại Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Lâm Đồng