Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LÂM ĐỒNG

  

 


 

Số:        /2018/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

 


 

Lâm Đồng, ngày       tháng     năm 2018

Dự thảo 1

 

 

NGHỊ QUYẾT

Quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện

tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng

  

 


 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 6

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ khoản 2 và khoản 3 Điều 48a Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh được bổ sung tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số         /TTr-UBND ngày…. tháng…..năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Hỗ trợ 100% chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sỹ; điều trị nhiễm trùng cơ hội và thuốc chữa bệnh thông thường đối với các đối tượng sau: người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật, người bị nhiễm HIV/AIDS.

2. Hỗ trợ tiền ăn hàng tháng, tiền mặc và đồ dùng sinh hoạt cá nhân bằng 70% định mức quy định đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

3. Hỗ trợ 100% chỗ ở cho người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

4. Kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ theo quy định tại Điều này được bố trí trong dự toán chi đảm bảo xã hội của cơ sở cai nghiện ma túy công lập hàng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày …. tháng …. năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày …. tháng …. năm 2018./.

 

Nơi nhận:

- UBTVQH, Chính phủ;

- VP Quốc hội, VP Chính phủ;

- Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;

- Đại biểu HĐND tỉnh Khóa IX;

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- TTHĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lâm Đồng;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Chi cục VT, LT tỉnh;

- Trang TTĐT HĐND tỉnh;

- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Trần Đức Quận

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÂM ĐỒNG

 


 

Số:           /TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


 

Lâm Đồng, ngày       tháng     năm 2018

Dự thảo 1

 

 

TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng

 


 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ khoản 2 và khoản 3 Điều 48a Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh được bổ sung tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ,

Sau khi có ý kiến tham gia của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và của các sở, ngành, địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh dự thảo “Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng” (sau đây viết tắt là Dự thảo Nghị quyết) như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo tính pháp lý và đúng thẩm quyền, được Chính phủ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 48a Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh, được bổ sung tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018, theo đó, Chính phủ giao Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ khả năng cân đối ngân sách và dự kiến số lượng người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở công lập thuộc phạm vi quản lý quyết định:

- Mức hỗ trợ cao hơn, đối tượng mở rộng hơn ngoài chế độ quy định.

- Mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng, tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân theo tỷ lệ định mức đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Mức hỗ trợ chỗ ở cho người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

Vì vậy, việc xây dựng Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa IX tại Kỳ họp thứ 6 quy định quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng là cần thiết và kịp thời để thực hiện các chính sách của Nhà nước, đồng thời hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện để người nghiện ma túy tiếp cận chính sách và đăng ký cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích:

Hỗ trợ các khoản chi phí, chỗ ở đối với người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng, phù hợp quan điểm của Chính phủ về đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 tại Quyết định số 2596/QĐ-TTg, trong đó tăng dần cai nghiện ma túy tự nguyện, giảm dần cai nghiện bắt buộc với lộ trình phù hợp.

2. Quan điểm:

- Nâng cao trách nhiệm cá nhân, gia đình và toàn xã hội để chủ động phòng ngừa và giảm dần tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy và nghiện ma túy.

- Đảm bảo công khai, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

- Tạo điều kiện cho người nghiện ma túy được tự nguyện điều trị, cai nghiện và hòa nhập cộng đồng.

- Làm giảm số người nghiện, làm giảm sự kỳ thị của xã hội đối với người nghiện ma tuý, giảm tình trạng lây nhiễm HIV do tiêm chích ma tuý.

- Đảm bảo trật tự an toàn xã hội; an sinh xã hội; góp phần hoàn thành tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Căn cứ Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát các quy định tại Nghị định số 80/2018/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó có các quy định giao Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ khả năng cân đối ngân sách và dự kiến số lượng người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở công lập thuộc phạm vi quản lý quyết định các mức hỗ trợ cho đối tượng được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 48a.

Vì vậy, ngày 30/7/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 40/TTr-SLĐTBXH về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX tại Kỳ họp thứ 6 quy định mức hỗ trợ các khoản chi phí trong thời gian cai nghiện đối với người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 4995/UBND ngày 09/8/2018 về việc rà soát nội dung, tờ trình kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh khóa IX (kỳ họp cuối năm 2018), trong đó yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục các nội dung trình kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh “quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng”.

Ngày 13/8/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh “quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện  tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng” tại văn bản số 868/SLĐTBXH-PCTNXH và đã được Sở Tư pháp xem xét, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 703/STP-XDKTVB ngày 14/8/2018.

Ngày ……/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số …../QĐ-SLĐTBXH về việc thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Nghị quyết.

Ngày ……/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản số ……./SLĐTBXH-PCTNXH đề nghị các sở, ngành, đoàn thể, địa phương có ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa IX tại kỳ họp thứ 6; đồng thời, đăng tải lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định.

Sau khi nhận ý kiến góp ý của các sở, ngành, đoàn thể, địa phương và các tổ chức, cá nhân, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổng hợp, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo; đồng thời đề nghị Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị quyết tại văn bản số ……../SLĐTBXH-PCTNXH.

Sở Tư pháp đã báo cáo thẩm định dự thảo Nghị quyết tại văn bản số ………/BC-STP ngày ……/2018.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định (Báo cáo số……./BC-SLĐTBXH ngày……../2018 và chỉnh lý dự thảo lần cuối trước khi trình hồ sơ dự thảo Nghị quyết đến Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sau khi có ý kiến tham gia của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết có 2 Điều:

Điều 1: Quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện  tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2: Tổ chức thực hiện.

2. Nội dung:

“Điều 1. Quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện  tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Hỗ trợ 100% chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sỹ; điều trị nhiễm trùng cơ hội và thuốc chữa bệnh thông thường đối với các đối tượng sau: người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật, người bị nhiễm HIV/AIDS.”

Lý do đề xuất:

Khoản 2 Điều 48a Nghị định 80/2018/NĐ-CP quy định: “Ngân sách nhà nước hỗ trợ 95% chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sỹ; điều trị nhiễm trùng cơ hội và thuốc chữa bệnh thông thường đối với các đối tượng sau: “Thương binh; Người bị nhiễm chất độc hóa học và suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Người thuộc hộ nghèo; Người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa; Trẻ em mồ côi; Người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.”

Thực tế trong công tác quản lý hành chính nhà nước về lĩnh vực cai nghiện ma túy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào Trung tâm tư vấn và Điều trị nghiện ma túy; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm tư vấn và Điều trị nghiện ma túy; chế độ đối với người sau cai nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, đối tượng được miễn đóng góp chi phí cai nghiện là người thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật, người bị nhiễm HIV/AIDS; giảm 50% chi phí cai nghiện là người thuộc hộ cận nghèo.

Đồng thời, nhằm bảo đảm tính đồng bộ về chính sách hỗ trợ cho người nghiện ma túy trong công tác cai nghiện ma túy của tỉnh do cùng một cơ quan ban hành và khả năng cân đối ngân sách địa phương, bảo đảm cho các đối tượng được cai nghiện, điều trị. Nghị quyết số 85/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa IX quy định mức đóng góp và chế độ miễn, giảm chi phí trong thời gian cai nghiện đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng quy định: “Miễn đóng góp chi phí khám sức khỏe tổng quát, xét nghiệm phát hiện chất ma túy, tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tự động đối với người thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật, người nhiễm HIV/AIDS; Giảm 50% các chi phí trên đối với người thuộc hộ cận nghèo.”

Số người nghiện ma túy có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đăng ký cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng dần qua các năm, cụ thể:

- Năm 2017: 190 người (06 người được miễn giảm)

- 06 tháng năm 2018: 132 người (03 người được miễn, giảm)

- Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2018 khoảng: 200 người (10 người được miễn, giảm)

Theo quy định mới về chế độ, chính sách đối với người đi cai nghiện tự nguyện, Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến trong năm 2019 và những năm tiếp theo, số người nghiện ma túy đăng ký cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy khoảng 500 người/năm, trong đó, đối tượng đề xuất được hỗ trợ khoảng 30 người.

Dự toán ngân sách tỉnh cân đối hỗ trợ thêm cho đối tượng do Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất như sau:

- Chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sỹ: 250.000 đồng/người/lần điều trị

- Chi phí điều trị nhiễm trùng cơ hội và thuốc chữa bệnh thông thường: khoảng: 600.000 đồng/người/lần điều trị 06 tháng

Dự toán ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng 01 năm khoảng:

30 người x 850.000 đồng x 95% = 24.225.000 đồng

Còn lại người cai nghiện tự nguyện sẽ phải đóng góp 5% = 1.275.000 đồng

Như vậy, mỗi đối tượng ngoài chế độ hỗ trợ nêu trên sẽ phải đóng góp = 1.275.000 : 30 = 42.500 đồng/lần điều trị.

Các đối tượng đề xuất được hỗ trợ nêu trên là những người thuộc gia đình chính sách, người không có khả năng lao động và thu nhập kiếm sống, đối tượng khó có thể đóng góp kinh phí còn lại để được cai nghiện và điều trị. Trong khi đó, kinh phí hỗ trợ thêm hàng năm cho các đối tượng là không nhiều, ngân sách của tỉnh cân đối được.

Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất hỗ trợ thêm 5% và đối tượng mở rộng hơn theo quy định.

“2. Hỗ trợ tiền ăn hàng tháng, tiền mặc và đồ dùng sinh hoạt cá nhân thiết yếu bằng 70% định mức quy định đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Lý do đề xuất:

Tại điểm b khoản 3 Điều 48a Chính phủ giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ khả năng cân đối ngân sách và dự kiến số lượng người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở công lập thuộc phạm vi quản lý quyết định: Mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng, tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân ít nhất bằng 70% định mức đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 136/2016/NĐ-CP”, cụ thể:

          “Định mức tiền ăn hàng tháng của học viên là 0,8 mức lương cơ sở. Ngày lễ, Tết dương lịch học viên được ăn thêm không quá 03 lần tiêu chuẩn ngày thường; các ngày Tết nguyên đán học viên được ăn thêm không quá 05 lần tiêu chuẩn ngày thường; chế độ ăn đối với học viên bị ốm do Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc quyết định theo chỉ định của cán bộ y tế điều trị, nhưng không thấp hơn 03 lần tiêu chuẩn ngày thường.

Định mức tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và băng vệ sinh đối với học viên nữ hàng năm của học viên là 0,9 mức lương cơ sở.”

Dự toán ngân sách tỉnh cân đối hỗ trợ hàng năm như sau:

          - 500 người x 0,8 x 1.390.000đ x ít nhất 6 tháng x 70% = 2.335.200.000 đồng

          - 500 người x 0,9 x 1.390.000đ x 70% = 437.850.000 đồng

Dự toán ngân sách tỉnh hàng năm đã hỗ trợ kinh phí ít nhất (chưa bao gồm các ngày Lễ, Tết) khoảng: 2.335.200.000 + 437.850.000 = 2.773.050.000 đồng

Tuy nhiên, tỉnh Lâm Đồng là tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách, hàng năm Trung ương phải trợ cấp trên 40%. Vì vậy, Ủy ban nhân dân đề xuất mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng, tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân bằng 70% định mức đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

“3. Hỗ trợ 100% chỗ ở cho người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.”

Lý do đề xuất:

Hiện nay, cơ sở cai nghiện ma túy công lập của tỉnh đã được đầu tư về cơ sở vật chất phục vụ cho việc tiếp nhận người nghiện ma túy tự nguyện.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo “Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng”.

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo: 1. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; 2. Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 3. Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 4. Tài liệu liên quan).

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- CT, các PCT UBND tỉnh;     

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- LĐVP UBND tỉnh:

- Lưu: VT, VX3, TH1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  

 


 

Số:         /TTr-SLĐTBXH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

  

 

 


 

Lâm Đồng,  ngày       tháng 4 năm 2018

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng

  

 

 


 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ khoản 2 và khoản 3 Điều 48a Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh được bổ sung tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ;

Thực hiện Thông báo số 102/TB-HĐND ngày 10/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết luận phiên họp lần thứ 18 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX và Văn bản số 4995/UBND ngày 09/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc rà soát nội dung, tờ trình trình Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX (kỳ họp cuối năm 2018),

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng tại Kỳ họp thứ 6 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết:

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo tính pháp lý và đúng thẩm quyền, được Chính phủ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 48a Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh, được bổ sung tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018, theo đó, Chính phủ giao Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ khả năng cân đối ngân sách và dự kiến số lượng người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở công lập thuộc phạm vi quản lý quyết định:

- Mức hỗ trợ cao hơn, đối tượng mở rộng hơn ngoài chế độ quy định.

- Mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng, tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân theo tỷ lệ định mức đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Mức hỗ trợ chỗ ở cho người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

Vì vậy, việc xây dựng Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa IX tại Kỳ họp thứ 6 quy định quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng là cần thiết và kịp thời để thực hiện các chính sách của Nhà nước, đồng thời hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện để người nghiện ma túy tiếp cận chính sách và đăng ký cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

2. Quá trình soạn thảo:

Căn cứ Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát các quy định tại Nghị định số 80/2018/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó có các quy định giao Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ khả năng cân đối ngân sách và dự kiến số lượng người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở công lập thuộc phạm vi quản lý quyết định các mức hỗ trợ cho đối tượng được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 48a.

Vì vậy, ngày 30/7/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 40/TTr-SLĐTBXH về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX tại Kỳ họp thứ 6 quy định mức hỗ trợ các khoản chi phí trong thời gian cai nghiện đối với người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 4995/UBND ngày 09/8/2018 về việc rà soát nội dung, tờ trình kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh khóa IX (kỳ họp cuối năm 2018), trong đó yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục các nội dung trình kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh “quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng”.

Ngày 13/8/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh “quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện  tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng” tại văn bản số 868/SLĐTBXH-PCTNXH và đã được Sở Tư pháp xem xét, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 703/STP-XDKTVB ngày 14/8/2018.

Ngày ……/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số …../QĐ-SLĐTBXH về việc thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Nghị quyết.

Ngày ……/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản số ……./SLĐTBXH-PCTNXH đề nghị các sở, ngành, đoàn thể, địa phương có ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa IX tại kỳ họp thứ 6; đồng thời, đăng tải lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định.

Sau khi nhận ý kiến góp ý của các sở, ngành, đoàn thể, địa phương và các tổ chức, cá nhân, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổng hợp, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo; đồng thời đề nghị Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị quyết tại văn bản số ……../SLĐTBXH-PCTNXH.

Sở Tư pháp đã báo cáo thẩm định dự thảo Nghị quyết tại văn bản số ………/BC-STP ngày ……/2018.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định (Báo cáo số……./BC-SLĐTBXH ngày……../2018 và chỉnh lý dự thảo lần cuối trước khi trình hồ sơ dự thảo Nghị quyết đến Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Nội dung đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết nghị:

Chi tiết tại dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng tại Kỳ họp thứ 6.

Kính đề nghị  Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trân trọng./.

(Xin gửi kèm theo: 1. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; 2. Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 3. Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 4. Tài liệu liên quan).

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Tư pháp;

- Ban Giám đốc Sở;

- Lưu: VT, CCPCTNXH.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Thanh Quan

 

 Gửi góp ý

Họ và tên: *
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Tiêu đề: *
Tệp tin đính kèm:
Tệp tin đính kèm phải có dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 4Mb
Nội dung góp ý: *
Mã bảo vệ: *

* Yêu cầu nhập nội dung