Dự thảo Quyết định Công bố đơn giá xây dựng mới nhà biệt thự, nhà ở, nhà kính và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

SỞ XÂY DỰNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:          /TTr-SXD                         Lâm Đồng, ngày       tháng      năm 2018

 

TỜ TRÌNH

V/v Công bố đơn giá xây dựng mới nhà biệt thự, nhà ở, nhà kính

và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản

là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

          Căn cứ văn bản số số 2532/UBND-TH2 ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh trong lĩnh vực quản lý giá;

Hiện nay, về pháp lý đã có một số thay đổi, điều chỉnh như Luật đất đai năm 2013, Luật Xây dựng 2014, Luật Giá…, đồng thời, giá cả thị trường có nhiều biến động, nhiều loại vật liệu giá cả tăng đột biến trên 20% so với thời điểm năm 2015, là thời điểm UBND tỉnh ban hành Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015; theo quy định tại khoản 2, điều 3, của Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày  03/6/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở, nhà kính và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Do đó, việc tham mưu UBND ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 là phù hợp với tình hình thực tế.

          Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Sở, UBND các huyện, thành phố và báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số …./BC-STP ngày… tháng … năm 2018 về việc Thẩm định dự thảo Quyết định công bố đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở, nhà kính và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

          Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng kính trình UBND tỉnh xem xét ban hành Quyết định về việc công bố đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở, nhà kính và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:

          1. Đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở, nhà kính và cấu kiện tổng hợp: (theo bảng phụ lục đính kèm).

          2. Nguyên tắc và phương pháp xác định:

          2.1. Công bố kèm theo Quyết định này bảng đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở, nhà kính và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng làm cơ sở để:

a) Tính lệ phí trước bạ;

b) Tính thuế xây dựng cơ bản;

c) Tính bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình xây dựng trên đất khi nhà nước thu hồi đất;

d) Tính giá bán nhà thuộc sở hữu nhà nước;

e) Tính giá trị tài sản là nhà, công trình xây dựng của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Đơn giá ban hành tại phụ lục kèm theo Quyết định này là đơn giá công bố trong điều kiện bình thường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đối với vùng sâu, vùng xa có điều kiện giao thông khó khăn, hoặc địa hình hiểm trở phải đầu tư chi phí để san ủi mặt bằng (khối lượng lớn) hoặc phải chuyên chở vật liệu bằng phương tiện thô sơ thì được cộng thêm tối đa không quá 10% so với mức giá quy định trong bảng đơn giá.

Đối với những cấu kiện không có trong bảng đơn giá công bố kèm theo Quyết định này hoặc có nhưng không phù hợp với mặt bằng giá thị trường thì trong quá trình thực hiện được phép vận dụng đơn giá xây dựng cấu kiện tương đương ở các công trình đã và đang thực hiện (có cùng điều kiện công nghệ và điều kiện áp dụng) hoặc xây dựng đơn giá riêng trên cơ sở định mức xây dựng do Bộ chuyên ngành, UBND tỉnh công bố và giá vật liệu, nhân công  xây dựng đảm bảo phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại thời điểm theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng, gửi liên Sở Xây dựng – Tài chính xem xét, giải quyết.

          2.2. Trong quá trình xác định giá trị tài sản là nhà cửa, công trình xây dựng trên đất phải căn cứ vào tình hình cụ thể để vận dụng phương pháp tính và đơn giá theo nguyên tắc:

- Cấp công trình: Thực hiện theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; trường hợp không xác định được cấp công trình do trong thực tế có sự khác biệt so với quy định tại quy chuẩn xây dựng và Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 thì tiến hành tính toán khối lượng cụ thể để áp dụng đơn giá cấu kiện tổng hợp.

- Đối với công trình có sử dụng các loại vật liệu xây dựng thấp hoặc cao cấp hơn loại vật liệu xây dựng của cấp công trình đã quy định thì tính toán theo đơn giá cấp công trình đã quy định; sau đó trừ (-) đi hoặc cộng (+) thêm phần giá trị chênh lệch do đầu tư loại vật liệu xây dựng thấp hoặc cao cấp hơn loại vật liệu xây dựng của cấp công trình.

      3. Khi đơn giá nhân công, vật liệu xây dựng thay đổi làm cho đơn giá xây dựng trên không còn phù hợp với đơn giá thực tế thì Sở Xây dựng có trách nhiệm trình UBND tỉnh để điều chỉnh kịp thời.

          Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.  

   Nơi nhận:                                                  

- UBND tỉnh Lâm Đồng (để trình);

- Lưu: VT,KT&VLXD.

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Dũng

 

 

 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÂM ĐỒNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /2018/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày       tháng 8 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công bố đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở và đơn giá cấu kiện

 tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình

xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 

  

 


 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số…../TTr-SXD ngày……/…../2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Công bố kèm theo Quyết định này bảng đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở, nhà kính và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng:

a) Tính lệ phí trước bạ;

b) Tính thuế xây dựng cơ bản;

c) Tính bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình xây dựng trên đất khi nhà nước thu hồi đất;

d) Tính giá bán nhà thuộc sở hữu nhà nước;

e) Tính giá trị tài sản là nhà, công trình xây dựng của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Nguyên tắc và phương pháp xác định:

a) Đơn giá ban hành tại phụ lục kèm theo Quyết định này là đơn giá công bố trong điều kiện bình thường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đối với vùng sâu, vùng xa có điều kiện giao thông khó khăn, hoặc địa hình hiểm trở phải đầu tư chi phí để san ủi mặt bằng (khối lượng lớn) hoặc phải chuyên chở vật liệu bằng phương tiện thô sơ thì được cộng thêm tối đa không quá 10% so với mức giá quy định trong bảng đơn giá.

Đối với những cấu kiện không có trong bảng đơn giá công bố kèm theo Quyết định này hoặc có nhưng không phù hợp với mặt bằng giá thị trường thì trong quá trình thực hiện được phép vận dụng đơn giá xây dựng cấu kiện tương đương ở các công trình đã và đang thực hiện (có cùng điều kiện công nghệ và điều kiện áp dụng) hoặc xây dựng đơn giá riêng trên cơ sở định mức xây dựng do Bộ chuyên ngành, UBND tỉnh công bố và giá vật liệu, nhân công  xây dựng đảm bảo phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại thời điểm theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng gửi liên Sở Xây dựng – Tài chính xem xét, giải quyết.

b) Việc xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng phải căn cứ vào tình hình cụ thể để áp dụng phương pháp tính và đơn giá theo nguyên tắc sau:

- Cấp công trình: Thực hiện theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; trường hợp không xác định được cấp công trình do trong thực tế có sự khác biệt so với quy định tại quy chuẩn xây dựng và Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 thì tiến hành tính toán khối lượng cụ thể để áp dụng đơn giá cấu kiện tổng hợp.

- Đối với công trình có sử dụng các loại vật liệu xây dựng thấp hoặc cao cấp hơn loại vật liệu xây dựng của cấp công trình đã quy định thì tính toán theo đơn giá cấp công trình đã quy định; sau đó trừ (-) đi hoặc cộng (+) thêm phần giá trị chênh lệch do đầu tư loại vật liệu xây dựng thấp hoặc cao cấp hơn loại vật liệu xây dựng của cấp công trình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc Ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở, nhà kính và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3.

1. Giao Sở Xây dựng phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn, theo dõi và giám sát quá trình thực hiện Quyết định này.

2. Đối với các trường hợp đã phê duyệt của cấp có thẩm quyền trước khi Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã phê duyệt.

3. Đối với các trường hợp đã và đang thực hiện trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thực hiện theo quy định của Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh; Thủ trưởng các tổ chức, cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- UBMTTQVN, Đoàn thể cấp tỉnh;                                                          
- Như điều 4;
- Website Chính phủ; Website VP;
                                             
- Báo Lâm Đồng;
- Đài PTTH Lâm Đồng;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, XD, TC.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

     Đoàn Văn Việt

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục theo quyết định thay thế

 Gửi góp ý

Họ và tên: *
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Tiêu đề: *
Tệp tin đính kèm:
Tệp tin đính kèm phải có dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 4Mb
Nội dung góp ý: *
Mã bảo vệ: *

* Yêu cầu nhập nội dung