Dự thảo lần 2 quyết định ban hành quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

Số:         /2018/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lâm Đồng, ngày       tháng       năm 2018

Dự thảo 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định mô hình quản lý

khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng        năm.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

- Bộ VH,TT và DL;

- TTTU; TTHĐND tỉnh;

- Website Chính phủ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
-  Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như điều 3;

- Sở Tư pháp Lâm Đồng;
- Đài PTTH, Báo Lâm Đồng;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VX2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


 

DỰ THẢO 2

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH

Mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 (Ban hành kèm theo Quyết định số   /2018/QĐ-UBND

 ngày    tháng    năm 2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về quản lý đối với hoạt động của các khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định của Luật Du lịch và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các khu du lịch được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có liên quan đến hoạt động du lịch tại các khu du lịch cấp tỉnh.

3. Khách du lịch khi đến tham quan tại các khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có tham gia hoạt động dịch vụ du lịch tại các khu du lịch cấp tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý

1. Các khu du lịch trên địa bàn tỉnh được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh phải có Nội quy (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) và Quy chế hoạt động theo quy định của pháp luật và theo Quy định này.

2. Đơn vị quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm khai thác, sử dụng tài nguyên du lịch hợp lý, phù hợp với quy hoạch của địa phương và định hướng quy hoạch phát triển ngành du lịch, góp phần phát triển du lịch của đơn vị và của tỉnh Lâm Đồng.

3. Hoạt động du lịch tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh không được phá vỡ môi trường cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái động, thực vật; không làm ảnh hưởng đến các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và bản sắc văn hóa các dân tộc.

4. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo thực hiện đúng quy định về kinh doanh dịch vụ du lịch, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và Quy định này.

5. Các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm phối hợp thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động tại các khu du lịch cấp tỉnh theo quy định của pháp luật và Quy định này.

 

Chương II

          QUY ĐỊNH MÔ HÌNH QUẢN LÝ KHU DU LỊCH CẤP TỈNH

 

Điều 4. Quản lý việc đầu tư, khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch

1. Tài nguyên du lịch (tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa) trong các khu du lịch cấp tỉnh phải được bảo vệ, tôn tạo, khai thác và sử dụng có hiệu quả để phát triển du lịch. Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng phát triển du lịch để hủy hoại môi trường tự nhiên và phá vỡ cảnh quan thiên nhiên.

2. Các dự án đầu tư xây dựng khu du lịch cấp tỉnh phải thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư và các luật khác có liên quan. Các sản phẩm dịch vụ du lịch phải phù hợp với quy hoạch phát triển du lịch của địa phương.

3. Trước khi tiến hành đầu tư, các chủ dự án phải xây dựng quy hoạch tổng thể toàn khu du lịch cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tránh tình trạng đầu tư manh mún, không theo quy hoạch làm phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, gây lãng phí tài nguyên du lịch.

Đối với các khu du lịch cấp tỉnh đã đưa vào hoạt động kinh doanh trước khi quy định này có hiệu lực nhưng chưa xây dựng quy hoạch tổng thể, phải khẩn trương xây dựng quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê đất để đầu tư xây dựng khu du lịch cấp tỉnh phải căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương đã được phê duyệt để đăng ký, nếu chưa có trong danh mục sử dụng đất phải đăng ký với cơ quan chức năng để được bổ sung nhu cầu; tránh việc đầu tư không đúng theo quy hoạch, kế hoạch.

5. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư hoặc quyết định giao, cho thuê đất, trong thời gian quy định mà chủ dự án không triển khai thực hiện hoặc triển khai thực hiện chậm tiến độ theo quy định, gây lãng phí sẽ bị thu hồi theo quy định của pháp luật.

6. Khi hết thời hạn cho thuê đất, nếu chủ dự án có nhu cầu thuê tiếp phải làm hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

7. Trong thời hạn hoạt động, nếu có nhu cầu ngừng hoạt động kinh doanh du lịch, các tổ chức, cá nhân phải có văn bản báo cáo cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất để xem xét giải quyết.

8. Đối với các khu du lịch cấp tỉnh là các di tích được xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh, ngoài việc thực hiện theo các quy định chung phải đảm bảo thực hiện theo các quy định của Luật Di sản văn hóa, nghiêm cấm các hành vi đầu tư làm ảnh hưởng đến giá trị của di tích được xếp hạng.

9. Có kế hoạch quản lý, duy tu để phát huy giá trị của di tích trong hoạt động du lịch. Việc tổ chức khai thác các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được công nhận (cấp quốc gia, cấp tỉnh) để phục vụ kinh doanh du lịch phải có ý kiến thống nhất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

10. Hoạt động trong các khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh không được làm ảnh hưởng đến các giá trị văn hóa truyền thống, đạo đức, phong tục và thuần phong mỹ tục của các dân tộc trên địa bàn tỉnh; khuyến khích sử dụng trang phục dân tộc, trang phục truyền thống cho đội ngũ nhân viên khi phục vụ khách tham quan du lịch; xây dựng các đội văn nghệ cồng chiêng phục vụ khách tham quan du lịch.

Điều 5. Quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại các khu du lịch cấp tỉnh

1. Kinh doanh dịch vụ du lịch bao gồm vận tải khách du lịch, lưu trú du lịch và các loại dịch vụ du lịch khác như: dịch vụ ăn uống, mua sắm, thể thao, vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ liên quan khác phục vụ khách du lịch.

2. Các tổ chức, cá nhân khi hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong các khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và hoạt động đúng ngành, nghề đã đăng ký được cấp phép kinh doanh.

3. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về điều kiện, nghĩa vụ đối với từng loại hình kinh doanh dịch vụ du lịch; phải bán hàng đúng nơi quy định, đảm bảo nguồn gốc rõ ràng, niêm yết công khai giá dịch vụ và thực hiện bán hàng đúng giá niêm yết; thực hiện đón tiếp, phục vụ khách bằng thái độ thân thiện lịch sự, hòa nhã, không được tranh giành, đeo bám khách, gây mất trật tự an ninh trong khu du lịch cấp tỉnh.

4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống phải tuân thủ đúng quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

5. Các phương tiện vận tải khách du lịch trong các khu du lịch cấp tỉnh phải được đăng ký, đăng kiểm theo đúng quy định.

6. Đối với các hoạt động dịch vụ liên quan đến sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng du khách, phải thực hiện theo quy định của Điều 8, Điều 9, Điều 10 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; phải được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức kiểm tra và công bố trên Cổng thông tin điện tử Danh mục tổ chức, cá nhân đáp ứng đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định.

Điều 6. Quản lý về an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các khu du lịch cấp tỉnh

1. Đơn vị quản lý khu du lịch cấp tỉnh; tổ chức, cá nhân kinh doanh trong khu du lịch cấp tỉnh phải chấp hành đầy đủ các quy định về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu du lịch cấp tỉnh.

2. Có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chức năng ở địa phương thành lập tổ, đội về an ninh trật tự và tổ chức tập huấn định kỳ kiến thức pháp luật đối với đội viên, hội viên.

3. Đơn vị quản lý khu du lịch cấp tỉnh phải thành lập và công khai đường dây nóng để tiếp nhận những phản ánh, tố giác vi phạm, góp ý của khách du lịch và người dân.

4. Tham gia phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xã hội; không được mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, các chất gây nghiện; không tổ chức, chứa chấp, môi giới mua bán dâm; không kinh doanh, phổ biến văn hóa phẩm thuộc loại cấm lưu hành; không tuyên truyền hoạt động mê tín dị đoan, truyền đạo trái phép và thực hiện các hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch.

5. Không tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, các chất dễ cháy, chất độc, chất phóng xạ; không chứa chấp tội phạm đang bị truy nã và các hoạt động trái pháp luật khác.

6. Đơn vị quản lý khu du lịch cấp tỉnh có trách nhiệm đảm bảo an toàn tài sản cho khách du lịch khi đến tham quan tại đơn vị.

7. Có kế hoạch, phương án và các phương tiện về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Điều 7. Quản lý về bảo vệ môi trường trong các khu du lịch cấp tỉnh

1. Môi trường trong khu du lịch cấp tỉnh phải được bảo vệ, tôn tạo và phát triển theo hướng xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn, lành mạnh và văn minh.

2. Đơn vị quản lý khu du lịch cấp tỉnh; tổ chức, cá nhân kinh doanh trong khu du lịch cấp tỉnh phải xây dựng và niêm yết nội quy trong đó có những quy định về bảo vệ môi trường. Tổ chức phương tiện, hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải lỏng, chất thải nguy hại đúng quy định.

3. Đơn vị quản lý khu du lịch cấp tỉnh phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

4. Có hệ thống nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách theo tiêu chuẩn quy định; có các biện pháp phòng chống, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do có hành vi làm tổn hại đến môi trường.

 

 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 8. Trách nhiệm của các đơn vị quản lý khu du lịch cấp tỉnh

1. Đảm bảo cơ cấu tổ chức của đơn vị để quản lý, điều hành hoạt động của khu du lịch cấp tỉnh đảm bảo hiệu quả và đúng quy định của pháp luật và quy định này.

2. Lập quy hoạch phát triển khu du lịch cấp tỉnh, quản lý việc thực hiện quy hoạch và đầu tư theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Đầu tư, khai thác, sử dụng tài nguyên du lịch hợp lý, phù hợp với các quy hoạch của địa phương.

4. Trước khi đưa dự án đầu tư khu du lịch đi vào hoạt động phải có văn bản thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch tại địa phương và lập hồ sơ công nhận khu du lịch cấp tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

5. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại các khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo thực hiện đúng quy định về kinh doanh dịch vụ du lịch của pháp luật và quy định này.

6. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến hình ảnh của đơn vị đến khách du lịch. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch Lâm Đồng.

7. Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ du lịch, văn hóa, ứng xử, môi trường... cho đội ngũ nhân viên trong khu du lịch cấp tỉnh.

8. Bảo vệ lợi ích cộng đồng dân cư tại địa phương, bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch.

9. Tổ chức tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của khách du lịch.

10. Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Hướng dẫn, thẩm định hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại các khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh.

c) Phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định các dự án đầu tư tại các khu du lịch cấp tỉnh để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; đảm bảo đúng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của tỉnh và bảo vệ và khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên du lịch.

d) Phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích phục vụ phát triển du lịch theo quy định của pháp luật.

đ) Thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong việc chấp hành quy định đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch phục vụ khách du lịch trong các khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư tại các khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh theo quy định; cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức đăng ký kinh doanh dịch vụ du lịch tại các khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện giám sát, theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư đầu tư khu du lịch cấp tỉnh theo quy định.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí ngân sách nhà nước đầu tư hạ tầng du lịch cho các khu du lịch cấp tỉnh.

d) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng và phát triển các khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Xây dựng

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc lập và triển khai quy hoạch xây dựng các khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn thủ tục, cấp phép xây dựng tại các khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, xử lý vi phạm về xây dựng tại các khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền pháp luật quy định.

4. Sở Tài Nguyên và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh theo lĩnh vực đất đai, môi trường đối với các dự án đầu tư phát triển du lịch tại các khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh đảm bảo quy định của pháp luật.

b) Thực hiện kiểm tra việc sử dụng đất, công tác bảo vệ môi trường của các tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch tại các khu du lịch cấp tỉnh và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

c) Phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng môi trường tại các khu du lịch cấp tỉnh và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường đảm bảo các quy định của pháp luật.

5. Sở Tài chính

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về giá trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch.

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng các nguồn kinh phí thu được trong hoạt động của các khu du lịch cấp tỉnh theo quy định.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý các dự án đầu tư phát triển tại các khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh có sử dụng đất rừng, đất lâm nghiệp theo đúng quy hoạch.

b) Phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn các khu du lịch cấp tỉnh trong việc sử dung mặt nước để kinh doanh dịch vụ du lịch theo đúng quy định của pháp luật.

7. Sở Công Thương

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, hỗ trợ xây dựng hệ thống cung cấp điện cho các dự án đầu tư xây dựng tại các khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý các vi phạm về hoạt động kinh doanh hàng hóa không đảm bảo chất lượng tại các khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Giao thông Vận tải

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đến các khu du lịch cấp tỉnh; quy hoạch, cấp phép các bến, bãi đỗ xe tại các khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông đối với các phương tiện vận chuyển khách trong khu du lịch cấp tỉnh theo thẩm quyền.

9. Sở Y tế

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp quản lý đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn các khu du lịch cấp tỉnh thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh cho khách du lịch.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh.

10. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các biện pháp phòng chống các tệ nạn xã hội và kiểm tra, xử lý các vi phạm về tệ nạn xã hội tại các khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai chương trình, chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch cho các khu du lịch cấp tỉnh.

11. Công an tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho khách du lịch tại các khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh.

b) Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại trước khu vực cổng của các khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn quản lý.

12. Cục Thuế tỉnh

a) Hướng dẫn việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ; kiểm tra, thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo quy định.

b) Thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản pháp luật về thuế có liên quan trong việc quản lý thuế đối với các các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ trong khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh.

13. Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn theo quy định của pháp luật và quy định này.

b) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ du lịch tại các khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

c) Đối với các khu du lịch cấp tỉnh do địa phương quản lý, chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực thuộc lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khi đủ điều kiện công nhận theo quy định của Luật Du lịch.

d) Chỉ đạo các ngành chức năng trực thuộc, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên du lịch, bảo vệ, tôn tạo, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch; quản lý hoạt động buôn bán hàng rong, chèo kéo du khách trước khu vực cổng các khu du lịch cấp tỉnh; xây dựng môi trường du lịch xanh - sạch - đẹp.

đ) Chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính trong các khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền quy định thì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật.

14. Các sở, ngành, hiệp hội khác có liên quan

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị liên quan đến công tác quản lý hoạt động dịch vụ du lịch tại các khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Điều 10. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện tốt các quy định của Quy định này góp phần xây dựng và phát triển các khu du lịch trên địa bàn tỉnh sẽ được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trong Quy định này và các định pháp luật khác có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến cơ quan, đơn vị nào, thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó xem xét, giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Trong quá trình triển khai và thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cấp, ngành, đơn vị, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
            CHỦ TỊCH

 

 Gửi góp ý

Họ và tên: *
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Tiêu đề: *
Tệp tin đính kèm:
Tệp tin đính kèm phải có dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 4Mb
Nội dung góp ý: *
Mã bảo vệ: *

* Yêu cầu nhập nội dung