Dự thảo quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 
New Page 1

ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH LÂM ĐỒNG
                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    /2018/QĐ-UBND                         Lâm Đồng, ngày      tháng      năm 2018

Dự thảo 2

 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, sử dụng

vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng


 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

 

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

          Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017;

          Căn cứ Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ;

          Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công an quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ;

          Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày   tháng  năm 2018.

          Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

  Nơi nhận:                                                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);                                        CHỦ TỊCH

- Bộ Công an (Cục CS QLHC về TTXH);

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Đài PTTH, Báo Lâm Đồng;

- TT Công báo, Cổng TTĐT tỉnh Lâm Đồng;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, NC.                                                                                    

        Đoàn Văn Việt

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH LÂM ĐỒNG
                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Dự thảo 2

QUY CHẾ

Phối hợp trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí,

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /2018/QĐ-UBND

ngày    tháng     năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các Sở, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc (sau đây viết gọn là Ủy ban nhân dân cấp huyện); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây viết gọn là Ủy ban nhân dân cấp xã) và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, cá nhân) thuộc phạm vi quản lý của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

  1. Thực hiện phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức và quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các văn bản pháp luật có liên quan; đảm bảo thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời, hiệu quả, không chồng chéo; phát huy tính chủ động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý, bảo quản vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

  2. Công tác phối hợp không làm ảnh hưởng đến hoạt động, quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền; tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

  3. Kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

4. Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Chương II

NỘI DUNG, HÌNH THỨC PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ

NƯỚC VỀ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Điều 4. Nội  dung phối hợp

1. Tổ chức thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

2. Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo thẩm quyền.

3. Tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Vận động giao nộp và thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

4. Phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu n, công cụ hỗ trợ.

5. Thống kê, tổng hợp tình hình, kết quả về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

6. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; khen thưởng và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu n, công cụ hỗ trợ.

Điều 5. Hình thức phối hợp

1. Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin trực tiếp hoặc bằng văn bản.

2. Thông qua các cuộc họp liên ngành định kỳ, đột xuất.

3. Thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết.

4. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra.

5. Các hình thức khác phù hợp với quy định của cấp có thẩm quyền.

 

Chương III

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

VỀ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ

 

Điều 6. Trách nhiệm của Công an tỉnh

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý, Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để tổ chức thực hiện:

1. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phù hợp quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

3. Tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; đảm bảo áp dụng thống nhất, đồng bộ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác quản lý, bảo quản, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Công an tỉnh; các tập thể, cá nhân sở hữu vũ khí thô sơ.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thông báo việc kiểm tra định kỳ bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được kiểm tra trước 05 ngày làm việc về thời gian, nội dung kế hoạch kiểm tra, thành phần đoàn kiểm tra.

Kết thúc kiểm tra phải lập biên bản theo mẫu quy định. Nếu phát hiện vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ htrợ thì thực hiện xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức tập huấn, đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ htrợ theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Thành lập Hội đồng sát hạch, kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện để cấp giấy chứng nhận sử dụng, chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ theo thẩm quyền. Cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ.

6. Trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ theo thẩm quyền cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Công an tỉnh.

7. Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ. Thanh lý, tiêu hủy vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Công an tỉnh.

8. In, cấp phát biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định.

9. Chủ động nắm tình hình về an ninh, trật tự, an toàn xã hội và thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vận động, phát động toàn dân tích cực tham gia công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tham gia giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

10. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc tổ chức thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

11. Tổ chức tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu n, công cụ hỗ trợ; đề nghị khen thưởng, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu n, công cụ hỗ trợ.

Điều 7. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

1. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

2. Tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong lực lượng Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ.

3. Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, bảo quản, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

4. Tổ chức đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi các loại giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nquân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

5. Trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ theo thẩm quyền cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

6. Tiếp nhận, xử lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ quân dụng do cơ quan Công an hoặc tổ chức, cá nhân giao nộp theo thẩm quyền.

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên thuộc phạm vi quản lý.

2. Thực hiện công tác quản lý, bảo quản, sử dụng, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; khai báo vũ khí thô sơ theo đúng quy định.

3. Tổ chức tiếp nhận, cấp phát, trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý đúng quy định.

4. Chủ động đề nghị và phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn, huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ htrợ cho các đối tượng được trang bị thuộc phạm vi quản lý.

5. Chấp hành việc kiểm tra, thanh tra công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ htrợ theo quy định.

6. Định kỳ hàng quý, 06 tháng, 01 năm báo cáo bằng văn bản về tình hình quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ htrợ gửi đến Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh.

Điều 9. Trách nhiệm của các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu n, công cụ hỗ trợ.

2. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; cung cấp số liệu phục vụ thống kê nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc nội dung quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu n, công cụ hỗ trợ.

3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý chủ động, tích cực tham gia và vận động Nhân dân tham gia công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

 

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Công an tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Quy chế này. Tổng hợp, đánh giá tình hình tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phản ánh về Công an tỉnh để tập hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

                                                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                        CHỦ TỊCH                                                                         

                                                                      Đoàn Văn Việt

 Gửi góp ý

Họ và tên: *
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Tiêu đề: *
Tệp tin đính kèm:
Tệp tin đính kèm phải có dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 4Mb
Nội dung góp ý: *
Mã bảo vệ: *

* Yêu cầu nhập nội dung