Lấy ý kiến đóng góp của người dân về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Lâm Đồng