Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 140/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập Qũy bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng 

 Gửi góp ý

Họ và tên: *
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Tiêu đề: *
Tệp tin đính kèm:
Tệp tin đính kèm phải có dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 4Mb
Nội dung góp ý: *
Mã bảo vệ: *

* Yêu cầu nhập nội dung