Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở VHTTDL 

 Gửi góp ý

Họ và tên: *
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Tiêu đề: *
Tệp tin đính kèm:
Tệp tin đính kèm phải có dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 4Mb
Nội dung góp ý: *
Mã bảo vệ: *

* Yêu cầu nhập nội dung