Lấy ý kiến Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 75.2017.NQ-HĐND ngày 08.12.2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thông qua biểu giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế t 

 Gửi góp ý

Họ và tên: *
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Tiêu đề: *
Tệp tin đính kèm:
Tệp tin đính kèm phải có dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 4Mb
Nội dung góp ý: *
Mã bảo vệ: *

* Yêu cầu nhập nội dung