Dự Thảo Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên và Hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 
Mọi chi tiết góp ý xin gửi về stc@lamdong.gov.vn

Nội dung VB