Quy định mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

DỰ THẢO LẦN 1

NGHỊ QUYẾT

Quy định mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước

về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 4

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính;

Xét Tờ trình số ........... /TTr-UBND ngày ........ tháng..........năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của..................; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Quy định mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Nội dung chi: Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Mức chi:

a) Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng: Mức chi 500.000 đồng/hồ sơ.

b) Đối với các nội dung chi khác: Mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Điều 2. Tổ chức và giám sát thực hiện:

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày……tháng….năm 2017 và có hiệu lực ngày……tháng….năm 2017./.

 

Nơi nhận:

- UBTVQH, Chính phủ;

- VPQH,VPCP;

- Bộ Tài chính;

- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

- TTTU, HĐND; UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;

- Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;

- HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Đài PT-TH, Báo Lâm Đồng;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;

- Trung tâm công báo tỉnh;

- Chi cục VT, LT tỉnh;

- Lưu: VP/Hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH

 

 

Trần Đức Quận