Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước của các cơ quan thanh tra Nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng 

DỰ THẢO LẦN 1

NGHỊ QUYẾT

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua

công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước của

các cơ quan thanh tra Nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 327/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính V/v quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.

Xét Tờ trình số …………… /TTr-UBND ngày ……. tháng ……… năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước của các cơ quan thanh tra Nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX tham dự kỳ họp thứ 4,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa IX kỳ họp thứ 4 nhất trí quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước của các cơ quan thanh tra Nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Đối với Thanh tra tỉnh Lâm Đồng:

- Được trích 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp đến 10 tỷ đồng/năm;

- Được trích bổ sung thêm 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng/năm;

- Được trích bổ sung thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp từ trên 20 tỷ đồng/năm.

2. Đối với Thanh tra các sở; Thanh tra các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng:

- Được trích 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp đến 2 tỷ đồng/năm;

- Được trích bổ sung thêm 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng/năm;

- Được trích bổ sung thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp từ trên 3 tỷ đồng/năm.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa IX kỳ họp thứ 4 thông qua ngày ............ tháng ...... năm 2017. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 62/2012/NQ-HĐND ngày 5 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII kỳ họp thứ 5 về Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước của các cơ quan thanh tra Nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./-

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);

- TTTU, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;

- Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;

- HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Trang TTĐT HĐND tỉnh;

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lâm Đồng;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

               Trần Đức Quận