Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 
DỰ THẢO LẦN 1                                                       NGHỊ QUYẾT

Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện

các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ luật thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ  Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia;

Xét Tờ trình số ___/TTr-UBND ngày ___ tháng ___ năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị ban hành quy Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc Điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc Điều tra thống kê do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quyết định; cụ thể như sau:

1. Chi hỗ trợ cơ quan chủ trì tổ chức điều tra thống kê xây dựng phương án Điều tra thống kê, lập mẫu phiếu điều tra thống kê và tổng hp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra thống kê theo phương thức khoán. Mức khoán (đã bao gồm chi hội nghị, họp hội đồng thẩm định, nghiệm thu, chi thuê chuyên gia chọn mẫu điều tra thống kê và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến phương án điều tra thống kê, lập mẫu phiếu điều tra thống kê và tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra thống kê), như sau:

a) Chi xây dựng phương án Điều tra thống kê và lập mẫu phiếu điều tra thống kê: 21.000.000 đồng.

b) Chi tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả Điều tra thống kê:

- Cơ quan Điều tra thống kê cấp tỉnh: 7.000.000 đồng.

Tùy theo quy mô, tính chất của cuộc điều tra thống kê, y ban nhân dân tỉnh quy định mức khoán cụ thể cho cơ quan, đơn vị được giao khoán. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao khoán quy định nội dung và mức chi trong phạm vi kinh phí được giao khoán để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.

2. Chi tập huấn nghiệp vụ điều tra thống kê các cấp; chi công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra, phúc tra phiếu điều tra thống kê: Nội dung chi và mức chi thực hiện theo chế độ công tác phí, chế độ tổ chức hội nghị do Hội đồng nhân dân tỉnh quy định.

3. Chi cho đối tượng cung cấp thông tin; mức chi cụ thể như sau:

a) Đối với cá nhân:

- Dưới 30 chỉ tiêu hoặc 30 ch tiêu: 28.000 đồng/phiếu;

- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: 35.000 đồng/phiếu;

- Trên 40 chỉ tiêu: 42.000 đồng/phiếu.

b) Đối với tổ chức (không bao gồm các cơ quan, đơn vị của nhà nước thực hiện cung cấp thông tin theo quy định):

- Dưới 30 chỉ tiêu hoặc 30 chỉ tiêu: 60.000 đồng/Phiếu;

- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: 70.000 đồng/Phiếu;

- Trên 40 chỉ tiêu: 80.000 đồng/Phiếu

c) Trường hợp đối tượng cung cấp thông tin là các cơ quan, đơn vị của Nhà nước thì mức chi hỗ trợ cung cấp thông tin bằng 50% mức chi quy định đối với tổ chức tại điểm b khoản này.

4. Chi xử lý kết quả điều tra thống kê:

Nghiệm thu, kiểm tra, đánh mã số, làm sạch và hoàn thiện phiếu điều tra thống kê: Thực hiện khoán tiền công trên cơ sở tiền thù lao thuê điều tra viên thống kê thu thập số liệu; mức khoán cụ thể tùy theo tính chất phức tạp của phiếu điều tra thống kê trong các cuộc điều tra thống kê, nhưng tối đa không quá 5% tiền công chi trả điều tra viên thống kê thu thập số liệu.

5. Những nội dung khác không quy định trong Nghị quyết này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính.

6. Đối với các cuộc điều tra, thống kê phục vụ cho công tác chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, tổ chức; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có thể áp dụng các nội dung chi, mức chi được quy định tại Nghị quyết này để thực hiện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá IX, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày _____ tháng ____ năm 2017 và có hiệu lực từ ngày ___ tháng ___ năm 2017./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);

- TTTU, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;

- Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;

- HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Trang TTĐT HĐND tỉnh;

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lâm Đồng;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH

 

Trần Đức Quận