Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai 

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /2017/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày  tháng  năm 2017

            Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Đạ M’ri,

huyện Đạ Huoai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA
IX, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều ca Quy chế đặt tên, đi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình s       /TTr-UBND ngày  tháng năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai; Báo cáo thm tra của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên 14 tuyến đường mới trên địa bàn thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai (Danh sách đính kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc tổ chức thực hiện gắn biển tên đường trên địa bàn thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa IX, kỳ hp thứ 4 thông qua ngày …………. và có hiệu lực từ ngày………….. ./.

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Giao thông Vận tải;

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

- TTTU, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;

- Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;

- TT.HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Trang TTĐT HĐND tỉnh;

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lâm Đồng;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
 Trần Đức Quận


DANH SÁCH TÊN ĐƯỜNG

TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN ĐẠ M’RI, HUYỆN ĐẠ HUOAI

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số      /2017/NQ-HĐND ngày tháng     năm 2017

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

ủa cô

 

STT

Tên đường

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (m)

Chiều rộng (m)

Quy hoạch mặt đường rộng (m)

Lộ giới (m)

1

LÊ LỢI

Giáp ranh xã Hà Lâm tại Km 92 QL20

Giáp chân đèo Bảo Lộc

6000

14

14

27

2

BÀ GIA

Giao với đường Lê Lợi tại Km 94+500 QL20

Giáp thôn 1 xã Đạ Ploa

1800

6.5

11

24

3

NGUYỄN VĂN CỪ

Giao với đường Lê Lợi tại Km 94+000 QL20

Giao với đường Hà Huy Tập

3385

5.5

7.0

13

4

ĐINH CÔNG TRÁNG

Giao với đường Lê Lợi tại Km 94+400 QL20

Giáp cầu xã Đạ M’ri

510

5.5

7.0

13

5

PHAN ĐÌNH PHÙNG

Giao với đường Lê Lợi tại Km 95+800 QL20

Giao với đường Lê Lợi tại Km 97+650 QL20

3227

5.0

7.0

13

6

PHAN ĐĂNG LƯU

Giao với đường Bà Gia

Giao với đường Nguyễn Văn Cừ

850

5.0

7.0

13

7

PHAN VĂN TRỊ

Giao với đường Lê Lợi tại Km 95+500 QL20

Khu dân cư tổ dân phố 5

600

4.0

7.0

13

8

ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Giao với đường Lê Lợi tại Km 95+100 QL20

Khu dân cư tổ dân phố 4

300

4.0

7.0

13

9

TRẦN QUANG KHẢI

Giao với đường Lê Lợi tại Km 96+300 QL20

Khu dân cư tổ dân phố 6

775

5.0

7.0

13

10

LÊ THỊ PHA

Giao với đường Lê Lợi tại Km 97+950 QL20

Khu dân cư tổ dân phố 8

1385

5.0

7.0

13

11

NƠ TRANG LƠNG

Giao với đường Lê Thị Pha

Khu dân cư buôn Ptroh

410

4.0

4.0

 

12

NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Giao với đường Phan Đình Phùng

Khu dân cư tổ dân phố 6

988

6.0

7.0

13

13

TRẦN QUANG DIỆU

Giao với đường Lê Lợi tại Km 95+900 QL20

Giao với đường Nguyễn Văn Cừ

160

4.0

7.0

13

14

HÀ HUY TẬP

Giao với đường Lê Lợi tại Km 97+500 QL20

Vào khu mỏ đá Hà Nam Anh

400

3.5

7.0

13