Về việc góp ý Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp phòng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng