Về việc góp ý Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện CTMTQGGN 
Chi tiết văn bản số: 1072/LĐTBXH-GN 

Mọi chi tiết góp ý xin gửi về địa chỉ email: sldtbxh@lamdong.gov.vn