Về việc đăng thông báo kết quả xét tặng danh hiệu“Nghệ nhân ưu tú” 

Số: 02/HĐ V/v đăng thông báo kết quả xét tặng danh hiệu“Nghệ nhân ưu tú”                                       

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 10  năm 2017

Kính gửi:

                          - Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng;

                          - Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng;

                          - Báo Lâm Đồng.

Căn cứ Nghị định số 62/2014/NĐ-CP, ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể;

Căn cứ Quyết định 2090/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai – năm 2018.;

Căn cứ kết quả họp Hội đồng cấp tỉnh về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” ngày 13/10/2017;

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” tỉnh Lâm Đồng kính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng, hỗ trợ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng thông báo kết quả xét tặng  danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai, năm 2018 để nhân dân biết và tham gia ý kiến

Thời gian: Từ ngày 18 tháng 10 năm 2017 đến ngày 01 tháng 11 năm 2017.

Rất mong Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng,  Báo Lâm Đồng,  quan tâm phối hợp

Trân trọng.

(Gửi kèm danh sách xét tặng “Nghệ nhân ưu tú”).

Nơi nhận:                                                                                 TM. HỘI ĐỒNG

- Như trên;                                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH

- Lưu: VT, TC

 

                                                                      GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

                                                       Nguyễn Thị Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH KẾT QUẢ XÉT TẶNG

DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN ƯU TÚ”

 

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ

Kết quả

01

Bon Niêng K’Glòng

Thôn 1, xã Đưng Knớ, huyện Lạc Dương

Tri thức dân gian về nghề dệt truyền thống

Đạt

02

K’Bon

Thôn Ka La To Krềng, xã Bảo Thuận, huyện Di Linh

Nghệ thuật trình diễn,

Lễ hội truyền thống

Đạt

03

K’Bes

TDP Bồ Liêng, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà

Nghệ thuật trình diễn

Đạt

04

Touneh MaBio

Thôn Diom A, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương

Nghệ thuật trình diễn

Đạt

05

Ya Ngôn

Thôn Proh Ngó, xã Pró, huyện Đơn Dương

Nghệ thuật trình diễn

Đạt

06

Ya Thung

Thôn Ma Am, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng

Lễ hội,

Nghệ thuật trình diễn

Đạt

07

Ka Dêk

Thôn Krọt Dờng, xã Bảo Thuận, huyện Di Linh

Ngữ văn dân gian, tri thức dân gian

Đạt

08

Điểu K’Lộc

Thôn Bù Gia Rá, xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên

Lễ hội truyền thống, Nghệ thuật trình diễn

Đạt

09

K’Chung

Thôn Pang Bah, xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông

Nghệ thuật trình diễn

Đạt

10

K’Breoh

Thôn 3, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm

Nghệ thuật trình diễn

Đạt