Về việc xin ý kiến góp ý vào dự vv xin ý kiến góp ý vào dự thảo QĐ phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên UBND tỉnh khoá IX thảo QĐ phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên UBND tỉnh khoá IX