Dự thảo Quyết định Sửa đổi Điều 36, Điều 37 về cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 
Untitled 1

    ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TỈNH LÂM ĐỒNG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:      /2018/QĐ-UBND                                        Lâm Đồng, ngày     tháng    năm 2018  

Dự thảo

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi Điều 36, Điều 37 về cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa,

Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo

Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Kế hoạch hành động số 48, 49-KH/TU ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Tỉnh ủy Lâm Đồng thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; và “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 36, Điều 37 về cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng,  như sau:

1. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ ,gồm:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Quản lý Văn hóa;

- Phòng Quản lý Du lịch;

- Phòng Quản lý Thể dục Thể thao;     

2. Các đơn vị trực thuộc Sở, gồm:

- Thư viện tỉnh;

- Bảo tàng Lâm Đồng;

- Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lâm Đồng;

- Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng;

- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ….tháng …. năm 2018; các nội dung khác của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

  Nơi nhận:                                             

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT  UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Website Chính phủ;

- Trung tâm công báo; Chi cục VTLT;

- Báo Lâm Đồng; Đài PTTH Lâm Đồng;

- Như Điều 3;

- Lưu VT, TKCT.                                                                   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đoàn Văn Việt

 
Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng gửi về hộp thư
svhttdl@lamdong.gov.vn hoặc điền vào mẫu dưới đây trễ nhất đến ngày 20/8/2018

 Gửi góp ý

Họ và tên: *
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Tiêu đề: *
Tệp tin đính kèm:
Tệp tin đính kèm phải có dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 4Mb
Nội dung góp ý: *
Mã bảo vệ: *

* Yêu cầu nhập nội dung