Dự Thảo Nghị quyết thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách tỉnh Lâm Đồng 
Mọi góp ý xin gửi về email : stc@lamdong.gov.vn