NỘI DUNG CHÍNH

Lời giới thiệu

PHẦN THỨ NHẤT : LƯỢC SỬ
TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH

Chương I:  Lược sử hình thành và phát triển thành phố Đà Lạt

Chương II: Truyền thống đấu tranh cách mạng

PHẦN THỨ HAI : TỰ NHIÊN
VÀ DÂN CƯ

Chương I: Tự nhiên

Chương II: Dân cư

PHẦN THỨ BA : KINH TẾ

Chương I : Nông nghiệp – lâm nghiệp

Chương II :  Du lịch và dịch vụ

Chương III: Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp

Chương IV : Cơ sở hạ tầng kỹ thuật

PHẦN THỨ TƯ : VĂN HÓA XÃ HỘI

Chương I:   Văn học nghệ thuật, thiết chế văn hóa và báo chí

Chương II: Quy hoạch và kiến trúc

Chương III: Y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ

Chương IV: Tín ngưỡng và tôn giáo

TỔNG LUẬN

Niên biểu thành phố Đà Lạt

Danh sách Bà mẹ Việt Nam anh hùng thành phố Đà Lạt

Danh sách các đơn vị được tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”

Danh sách các Bí thư chi bộ, Thành uỷ Đà Lạt qua các thời kỳ

Danh sách các Thị trưởng Đà Lạt (1901-1975)

Danh sách các Chủ tịch Uỷ ban quân quản, Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Lạt

Alexandre Yersin

Về phong cách Đà Lạt

Người Cơ Ho ở Đà Lạt

Đường phố Đà Lạt

Danh mục các ngôi đình ở Đà Lạt

DANH SÁCH CÁC THỊ TRƯỞNG  ĐÀ LẠT
(1901 - 1975)

 

1.

Champoudry

(1901 – 1908)

2.

Canivey

(1909 – 1916)

3.

Cunhac

(1916 – 1920)

4.

Garnier

(1920 – 1926)

5.

Helgouach Chassaing

(1926 – 1930)

6.

Darles Auguste

(1930 – 1934)

7.

Champoudry

(1934 – 1937)

8.

Lucien Auger

(1937 – 1940)

9.

De Redon

(1940 – 1942)

10.

Berjoan

(1942 – 1945)

11.

Nguyễn Tiến Lãng

(1945)

12.

Ưng An

(1945)

13.

Movillon

(1946 – 1949)

14.

Trần Đình Quế

(1949 – 1950)

15.

Cao Minh Hiệu

(1950 – 1955)

16.

Trần Văn Phước

(1955 – 1963)

17.

Trần Ngọc Huyến

(1963 – 1964)

18.

Đinh Văn Đệ

(1964 – 1965)

19.

Trần Văn Phấn

(1965 – 1966)

20.

Nguyễn Thị Hậu

(1966 – 1968)

21.

Lộ Công Danh

(1969)

22.

Nguyễn Bá Thìn

(1970 – 1973)

23.

Nguyễn Hợp Đoàn

(1973 - 1975)

 

 

 

Về đầu trang

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT
NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP TP. HỒ CHÍ MINH
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thiết kế trang web: Sở KH&CN Lâm Đồng